Salgs – og leveringsbetingelser.
Betalingsbetingelser. Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, beregnes morarente med 2 % pr. påbegyndt måned fra det tidspunkt, hvor fakturabeløbet er forfaldent til betaling. Der pålægges et rykkergebyr på Kr. 80,00.

Mangler og reklamation.
Hvis den leverede vare ikke svarer til opgivne specifikationer, leveres en ny fejlfri vare i stedet. Erstatningsleverance er uden udgift for køberen, når denne tilbagesender den mangelfulde vare. Hvis den leverede vare er helt eller delvist forbrugt, kan sælgeren vælge at tilbagebetale fakturaprisen for den mangelfulde vare. Mangler ved en leverance berettiger ikke køberen til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Det påhviler køberen straks og senest 8 dage efter modtagelsen at meddele sælgeren sådanne fejl og mangler ved det leverede, som køberen har eller burde have konstateret. Reklamationer skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen. Ved senere reklamationer har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelser. Returnering af mangelfulde varer kan kun ske efter aftale med sælgeren.Returnering sker for køberens regning og risiko. Køberen skal nøje følge den af sælgeren givne brugsanvisning for varens anvendelse og for dens opbevaring. Sælgerens informationer er baseret på laboratorieforsøg og/eller anvendelsestekniske forsøg og er en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Da køberens/brugerens arbejdsforhold ligger udenfor sælgerens kontrol, påtager sælgeren sig ikke ansvaret for de opnåede resultater.

Ansvar for leverancens skadeforvoldelse.
Sælgerens ansvar dækker udelukkende direkte person- eller tingskade, som beviseligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. Sælgeren er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder varens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af f.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er sælgeren uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring. Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvar dog ikke driftstab, tidstab og lignende indirekte tab. I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang som sælgerens ansvar er begrænset som anført ovenfor. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.

Returgods.
Returnering af varer kan kun ske efter aftale med AcryMatic Coating ApS. Når returnering ikke skyldes fejl ved produktet, vil der ved krediteringen blive fratrukket 25 % af nettofakturaværdien.

Share This